هاست لینوکس آلمان (معمولی)

Plan A

100 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 1 گیگابایت
DataBase MySql = حداکثر 1 عدد
Email Address = حداکثر 1 عدد
Addon Domain = حداکثر 1 عدد
Subdomain = حداکثر 1 عدد
Park Domain = حداکثر 1 عدد

Plan B

200 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 2 گیگابایت
DataBase MySql = حداکثر 2 عدد
Email Address = حداکثر 2 عدد
Addon Domain = حداکثر 2 عدد
Subdomain = حداکثر 2 عدد
Park Domain = حداکثر 2 عدد

Plan C

500 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 3 گیگابایت
DataBase MySql = حداکثر 3 عدد
Email Address = حداکثر 3 عدد
Addon Domain = حداکثر 3 عدد
Subdomain = حداکثر 3 عدد
Park Domain = حداکثر 3 عدد

Plan-D

1 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 5 گیگابایت
DataBase MySql = حداکثر 5 عدد
Email Address = حداکثر 5 عدد
Addon Domain = حداکثر 5 عدد
Subdomain = حداکثر 5 عدد
Park Domain = حداکثر 5 عدد

Plan E

2 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
DataBase MySql = حداکثر 10 عدد
Email Address = حداکثر 10 عدد
Addon Domain = حداکثر 10 عدد
Subdomain = حداکثر 10 عدد
Park Domain = حداکثر 10 عدد

Plan F

3 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 15 گیگابایت
DataBase MySql = حداکثر 15 عدد
Email Address = حداکثر 15 عدد
Addon Domain = حداکثر 15 عدد
Subdomain = حداکثر 15 عدد
Park Domain = حداکثر 15 عدد

Plan G

5 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 25 گیگابایت
DataBase MySql = حداکثر 15 عدد
Email Address = حداکثر 15 عدد
Addon Domain = حداکثر 15 عدد
Subdomain = حداکثر 15 عدد
Park Domain = حداکثر 15 عدد