هاست لینوکس ایران

Plan A-IR

100 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 500 مگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین

هاست لینوکس ایران - Plan A

200 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 1000 مگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین

Plan B-IR

200 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 1 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین

هاست لینوکس ایران - Plan B

500 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 2 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین

هاست لینوکس ایران - Plan C

2000 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 8 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین

Plan C-IR

500 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 2.5 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین

Plan D-IR

1 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 5 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین

هاست لینوکس ایران - Plan D

5 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین

Plan E-IR

2 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین

Plan F-IR

3 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 15 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین

Plan G-IR

5 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین

هاست لینوکس ایران - Plan E

10 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 40 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین