هاست لینوکس آلمان (ویژه)

Plan +A

100 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 2 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

Plan +B

200 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 4 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

Plan +C

500 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

Plan +D

1 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

Plan +E

2 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 40 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

Plan +F

3 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 60 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

Plan +G

5 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 150 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

Plan +H

10 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 300 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود